Najczęściej zadawane pytania

Obsługa konta przez internet
Co to jest SWIFT?

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) - jest systemem wymiany informacji pomiędzy bankami z różnych krajów. Kod SWIFT nazywany jest również jako BIC code lub BANK code. Kod SWIFT jest ciągiem znaków identyfikującym banki. Ma on zastosowanie przy przelewach międzynarodowych. Kod SWIFT zawiera 8 lub 11 znaków i jest unikalny dla każdego banku (w przypadku 8 znaków – jest to zazwyczaj kod centrali, 11 znaków – kod oddziału danego banku) W celu prawidłowej realizacji przekazu zagranicznego na rachunek w PBSBanku należy podać kod SWIFT: POLUPLPR Więcej informacji na: http://www.swift-iban.com/

W jakich godzinach w Banku Nowym S.A. realizowane są przelewy?

Bank Nowy S.A. realizuje przelewy poprzez KIR (Krajowa Izbę Rozliczeniową) zgodnie z tzw. Sesjami Elixir. Godzina realizacji przelewu jest uzależniona zarówno od banku, z którego wykonywany jest przelew jak i od banku, który go przyjmuje. Sesje przelewów wychodzących w Bank Nowy S.A. realizowane są w następujących godzinach: I sesja KIR do godz. 7:25, II sesja KIR do godz. 10:55, III sesja KIR do godz. 13:55 Przyjmowanie przelewów w Bank Nowy BFG S.A. odbywa się w następujących godzinach: I sesja KIR do godz. 12:00, II sesja KIR do godz. 16:00, III sesja KIR do godz. 18:00 Godziny wysyłania i przyjmowania przelewów mogą być w innych bankach zróżnicowane.

Konta
Czy mogę otworzyć rachunek wspólny?

Tak, rachunek możesz otworzyć jako konto indywidualne lub z jednym współposiadaczem (nawet z osobą małoletnią, jeżeli jesteś jej przedstawicielem ustawowym).Rachunek wspólny może być prowadzony tylko dla osób o tym samym statusie dewizowym. Istnieje także możliwość ustanowienia Pełnomocnika do dysponowania środkami na rachunku.

Co to jest numer IBAN?

IBAN jest międzynarodowym standardem numeru rachunku bankowego. Służy do oznaczania rachunków bankowych zarówno osób fizycznych jak i prawnych, prowadzonych przez daną instytucję finansową, najczęściej bank. IBAN jest to więc numer charakteryzujący konto i bank w przelewach międzynarodowych. IBAN (ang. International Bank Account Number - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego) to międzynarodowy standard numeracji kont bankowych. Numer IBAN składa się z dwuliterowego ISO 3166-1 kodu kraju, po którym następują dwie cyfry sprawdzające (kontrolne)i do trzydziestu znaków alfanumerycznych określających numer rachunku, określanych jako BBAN (ang. Basic Bank Account Number - Podstawowy Numer Rachunku Bankowego). Decyzja o długości tego bloku należy do poszczególnych krajów z tym, że dany kraj musi posiadać jedną, określoną długość. W BBAN musi się zawierać unikatowy kod identyfikujący bank, o określonej długości i określonej cyfrze, od której się on rozpoczyna. Jego pozycja i długość również zależy od danego kraju. IBAN rachunku w Polsce to: PL + nr rachunku w formacie NRB (28 znaków). Więcej informacji na: http://www.swift-iban.com/

Czy środki zdeponowane w Bank Nowy S.A. są bezpieczne?

Bank Nowy S.A. należy do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który zapewnia stabilność systemu bankowego. Bankowy Fundusz Gwarancyjny w razie upadłości banku wypłaca środki gwarantowane do wysokości ustawowo określonych kwot. Kwota depozytów nieprzekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości. Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe: - osób fizycznych, - osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, - jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo- pożyczkowych. Więcej informacji na stronie BFG

Karty
Jaka jest zasada rozliczania transakcji kartowych dokonanych za granicą?

Płacąc kartą VISA za granicą w walutach innych niż EURO transakcja rozliczana jest następująco: - z waluty danego kraju na EURO według kursu Visa, który nie jest możliwy do sprawdzenia - następnie EURO na PLN według kursu z dnia wymiany obowiązującego w danym dniu dla dewiz w Santander Bank Polska S.A. (kurs ten jest zbliżony do średniego kursu NBP w danym dniu).

Gdzie mogę odblokować kartę płatniczą, która została zablokowana na wskutek wprowadzania błędnego PIN-u?

Kartę można odblokować telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 23.00 prócz niedziel i świąt pod numerem Infolinii 801 372 772 (połączenia krajowe) lub +48 13 46 55 750 (połączenia z zagranicy).

Gdzie mogę zastrzec kartę płatniczą?

W przypadku utraty karty można ją zastrzec telefonicznie - w Centrum Kart : +48 61 856 52 78 (czynne całą dobę) - w Biurze Obsługi Klienta od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 23.00 prócz niedziel i świąt pod numerem Infolinii 801 372 772 (połączenia krajowe) lub +48 13 46 55 750 (połączenia z zagranicy). - osobiście w dowolnej placówce Banku Nowy S.A. Telefoniczne zgłoszenie zastrzeżenia karty Klient ma obowiązek w terminie 7 dni potwierdzić pisemnie w placówce.