Bank Nowy S.A. należy do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który zapewnia stabilność systemu bankowego. Bankowy Fundusz Gwarancyjny w razie upadłości banku wypłaca środki gwarantowane do wysokości ustawowo określonych kwot.

Podstawowe informacje o systemie gwarantowania depozytów w Polsce.

Polskie regulacje prawne dotyczące gwarantowania depozytów są zgodne z dyrektywą 94/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów gwarancji depozytów zmienioną dyrektywą 2009/14/WE z dnia 11 marca 2009 r.

Depozyty zgromadzone we wszystkich bankach krajowych (tj. z siedzibą na terytorium RP) są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Bankowy Fundusz Gwarancyjny w przypadku spełnienia warunku gwarancji (zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego oraz złożenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości) wypłaca środki gwarantowane do wysokości ustawowo określonej kwoty.

Wysokość gwarancji:

Kwota depozytów nieprzekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości.
Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

  •     osób fizycznych,
  •     osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego,
  •     jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

 

Więcej informacji kliknij

 

 

Zasady bezpiecznego korzystania z usługi bankNOWY24 kliknij