Zawieszenie spłaty kredytu – tzw. wakacje kredytowe.


Od 29 lipca 2022 r. będzie można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty raty kredytu mieszkaniowego.

1. Zawiesić spłatę kredytu będzie można tylko w stosunku do jednej umowy, jeśli:

- dotyczy kredytu mieszkaniowego w polskich złotych

- została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,

- została zawarta przed 1 lipca 2022 r., a okres kredytowania kończy się po 31.12.2022r.

 
2. Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje kredytobiorcy w okresie:

- od dnia 1 sierpnia 2022 do dnia 30 września 2022r. – w wymiarze dwóch miesięcy,

- od dnia 1 października 2022 do dnia 31 grudnia 2022r. – w wymiarze dwóch miesięcy,

- od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

 
3. Wniosek będzie można złożyć:

- w bankowości elektronicznej bankNOWY24,

- w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub osobistym z dowodu lub zaufanym z e-puap na dedykowany w tym celu adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- w Oddziale naszego Banku lub za pośrednictwem poczty lub kuriera


Wzór wniosku do pobrania tutaj


4. Spłata kredytu zostaje zawieszona w miesiącach wskazanych we wniosku.


5. Wniosek o zawieszenie płatności raty w danym miesiącu należy złożyć najpóźniej w dniu płatności danej raty wynikającym z harmonogramu spłaty.


6.W przypadku wniosków złożonych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej poza godzinami pracy Banku, w soboty lub w dni wolne od pracy, do doręczenia wniosku dochodzi z następnym dniem roboczym.

 
7. Bank – w terminie 21 dni od daty doręczenia wniosku – informuje kredytobiorcę składającego wniosek o jego otrzymaniu. W ww. informacji Bank:

a) potwierdza okres, na który została zawieszona spłata rat kredytu,

b) informuje o wysokości opłat z tytułu ubezpieczeń (o ile występują),


8. W okresie zawieszenia spłaty kredytu odsetki nie są naliczane ani pobierane opłaty inne niż wskazane w potwierdzeniu, o którym mowa w pkt.7 lit. b),


9. Zawieszenie spłaty kredytu jest bezpłatne i nie wymaga podpisania aneksu do


10. Jeżeli Bank na wniosek kredytobiorcy zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu umowy na warunkach innych niż określone w art. 73 Ustawy, termin tego zawieszenia ulega skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia niniejszego wniosku do Banku.


11. Informacja o zawieszeniu spłaty zostanie przekazana do Biura Informacji Kredytowej.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.