(poniższa informacja wynika z obowiązku informacyjnego zgodnie z zaleceniami rekomendacji S  Komisji Nadzoru Finansowego)Poniżej przedstawiono informację o
:

 • ryzyku stopy procentowej, zarówno dla kredytów oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej jak i kredytów ze stopą stałą,
 • wskaźniku referencyjnym i ryzykach, jakie są związane z jego stosowaniem
 • możliwości zmiany sposobu oprocentowania kredytu hipotecznego, a tym samym o ograniczeniu ryzyka zmienności stopy procentowej.


RYZYKO ZMIENNEJ STOPY PROCENTOWEJ

Oprocentowanie zmienne – stopa procentowa, według której może być oprocentowany kredyt. Jej wartość stanowi suma marży Banku oraz wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M/stopy bazowej. Bank nie ma wpływu na wartość wskaźnika referencyjnego WIBOR oraz – w przypadku kredytów, których oprocentowanie jest ustalone w oparciu o stopę bazową - wskaźników referencyjnych będących podstawą ustalenia wysokości stopy bazowej wymienionych w umowie kredytowej.

Wysokość wskaźnika referencyjnego zależna jest od wielu czynników. Oto kilka z nich:

 •  wysokość stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej,
 • inflacja,
 • sytuacja gospodarcza,
 • czynniki zewnętrzne, w tym krachy na giełdzie, wojna.


Ryzyko zmiennej stopy procentowej to ryzyko, że w czasie spłaty kredytu:

 • zmieni się wysokość wskaźnika referencyjnego,
 • dojdzie do zaprzestania opracowywania i publikacji wskaźnika referencyjnego (Banki mają obowiązek mieć przygotowany plan awaryjny na wypadek tego zdarzenia).


W przypadku kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem, rata kredytu będzie się zmieniać przy każdej aktualizacji wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M oraz w przypadku kredytów, których oprocentowanie ustalane jest w oparciu o stopę bazową Banku – wymienionych w umowie kredytowej wskaźników referencyjnych, na podstawie których Bank może ustalać wysokość stopy bazowej.

 • wzrost wskaźnika referencyjnego = wzrost rat kredytu i całkowitego kosztu kredytu,
 • spadek wskaźnika referencyjnego = zmniejszenie rat kredytu i całkowitego kosztu kredytu,
 • niezmieniony poziom wskaźnika referencyjnego = zachowanie raty kredytu na  niezmienionym poziomie w kolejnym okresie obowiązywania wskaźnika referencyjnego

Ryzyko zmiennej stopy procentowej oznacza możliwość wystąpienia negatywnego wpływu zmiany wysokości wskaźnika referencyjnego na wysokość odsetkowej części raty kredytu. Wzrost poziomu wskaźnika referencyjnego, powoduje wzrost wysokości miesięcznej raty odsetkowej. To z kolei powoduje wzrost całkowitego kosztu kredytu. Każda aktualizacja wskaźnika referencyjnego będzie powodować, że rata kredytu będzie rosła bądź malała.

Podejmując decyzję o zaciągnięciu kredytu ze zmiennym oprocentowaniem należy wziąć pod uwagę powyższe ryzyko i spróbować ocenić czy osiągany miesięczny dochód będzie:

 • wystarczający na pokrycie raty kredytu, również w sytuacji wzrostu oprocentowania,
 • wystarczający na pokrycie kosztów życia, jakie Klient musi ponieść po spłacie raty kredytu i innych zobowiązań w danym miesiącu,
 • wystarczający na pokrycie raty kredytu, w sytuacji gdy miesięczny dochód spadnie albo pojawią się niespodziewane wydatki.

Pamiętaj:

Zmiany wartości wskaźnika referencyjnego mogą następować w bardzo krótkim czasie. Po okresie niskiego poziomu tego wskaźnika może nastąpić jego gwałtowny wzrost. W dłuższej perspektywie nie można określić, jak będzie się kształtować poziom wskaźnika referencyjnego w trakcie całego okresu kredytowania.

Poniższa tabela przedstawia zmiany wysokości wskaźnika od 2011 do marca 2022r.

Rok             Wysokość stawki WIBOR 6M
2011 4,16-5,00%
2012 4,88-5,15%
2013 2,66-4,06%
2014 1,94-2,74%
2015 1,66-2,05%
2016 1,74-1,81%
2017 1,81%
2018 1,78-1,81%
2019 1,79%
2020 0,25-1,71%
2021 0,21-2,82%
2022 4,87%ZMIANA SPOSOBU OPROCENTOWANIA KREDYTU I OGRANICZENIE RYZYKA ZMIENNOŚCI STOPY PROCENTOWEJ

Aby zmniejszyć ryzyko zmienności stopy procentowej proponujemy zmianę sposobu oprocentowania kredytu z oprocentowania zmiennego na oprocentowanie okresowo stałe obowiązujące przez 5 lat. W tym czasie wysokość oprocentowania oraz wysokość rat nie będzie zmieniać się ze względu na zmianę wskaźnika referencyjnego/stopy bazowej.
Po upływie  5 lat obowiązywania stopy stałej, kredyt ponownie będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę marży banku i stopy referencyjnej WIBOR 6M/stopy bazowej. O jej wysokości poinformujemy nie później niż dwa miesiące przed końcem obowiązywania oprocentowania stałego. Będzie również istniała możliwość ponownego skorzystania z oprocentowania stałego na nowych warunkach na kolejny okres. W trakcie trwania 5-letniego okresu obowiązywania stałej stopy nie ma możliwości powrotu do oprocentowania zmiennego.

Wysokość stałego oprocentowania zostanie ustalona indywidualnie i zależna będzie m.in. od:

 • wysokości kredytu,
 • wysokości całkowitego kredytowego zaangażowania,
 • zdolności kredytowej.

Wysokość ta będzie  określona w umowie lub aneksie do umowy kredytu.

Możesz zmienić sposób oprocentowania, jeżeli:

 • Twój kredyt jest w PLN,
 • masz zdolność kredytową i płacisz raty w terminie,
 • zostało Ci nie mniej niż 5 lat do końca okresu spłaty kredytu (od dnia podpisania aneksu o zmianę oprocentowania).

Jak to zrobić?

 • wniosek o zmianę sposobu oprocentowania  kredytu można złożyć w dowolnej placówce Banku (muszą go podpisać wszyscy kredytobiorcy),
 • należy podpisać aneks do umowy (podpis po aneksem również muszą złożyć wszyscy kredytobiorcy),

Korzyści:

 • gwarancja stabilności i niezmienności raty przez 5 lat,
 • oprocentowanie kredytu nie zależy od rynkowych stóp procentowych,
 • po upływie 5 lat możesz ponownie wybrać oprocentowanie stałe na kolejne 5 lat lub wrócić do oprocentowania zmiennego,


RYZYKO OKRESOWO STAŁEJ STOPY PROCENTOWEJ


W przypadku kredytów z okresowo stałą stopą procentową występuje ryzyko, że w okresie jej stosowania:

 • wysokość raty może być okresowo wyższa niż gdyby była ona obliczana na podstawie aktualnego wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M, wykorzystywanego w kalkulacji wysokości oprocentowania zmiennego lub zmiennej stopy bazowej ustalanej uchwalą Zarządu Banku,
 • wysokość raty kapitałowo-odsetkowej nie zmieni się w okresie 5 lat, ponieważ  nie zależy od zmiany wskaźnika referencyjnego oraz od wskaźników na podstawie których ustalana jest zmienna stopa bazowa,
 • ryzyko znacznego wzrostu raty kredytu po okresie obowiązywania stałego oprocentowania i tym samym zwiększenia całkowitego kosztu kredytu oraz całkowitej kwoty do zapłaty, w przypadku gdyby nastąpił zdecydowany wzrost wskaźnika referencyjnego WIBOR/stopy bazowej w okresie obowiązywania stałej stopy procentowej

Jeśli w okresie obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej wysokość ustawowych odsetek maksymalnych uległaby obniżeniu, wysokość oprocentowania stałego nie zmieni się w tym okresie.

Przypominamy:
! W okresie obowiązywania okresowo stałej stopy procentowej nie możesz zmienić oprocentowania Twojego kredytu na zmienną stopę procentową.