Fundusz wsparcia kredytobiorców


DLA KOGO?

•    Dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i muszą spłacać raty kredytu mieszkaniowego,

Aby uzyskać wsparcie należy spełnić przynajmniej jedną z poniższych przesłanek:

•     co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego w dniu złożenia wniosku o wsparcie,
•     miesięczna rata przekracza 50% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego,
•     miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczną ratę kredytu nie przekracza 1552 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego lub 1200 zł na każdą osobę dla gospodarstwa wieloosobowego.

We wniosku o wsparcie wskazuje się tylko jedną przesłankę.

Przesłanki wykluczające uzyskanie wsparcia:

•    jeżeli rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem z inicjatywy kredytobiorcy lub rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło bez wypowiedzenia i z winy pracownika, w trybie art. 52 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.)
•    jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał już wsparcie na zasadach określonych w ustawie. Nie dotyczy sytuacji gdy wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 35 miesięcy,
•    jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku,
•    co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy,
•    jeżeli w dniu złożenia wniosku o wsparcie, kredytobiorca:
     a) jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
     b) ma inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub miał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
     c) posiada inne roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
•    jeżeli prowadzone są czynności egzekucyjne z przedmiotu kredytowania.

Wzór wniosku do pobrania pdf tutaj (709 KB) .


Wniosek może zostać złożony:

  •  w postaci elektronicznej na dedykowany w tym celu adres poczty elektronicznej:
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    Do zachowania elektronicznej postaci czynności prawnej wystarcza:
    -    złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej, oraz
    -    opatrzenie go Kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym z dowodu lub podpisem zaufanym z e-puap
  • papierowej w Oddziale Banku lub za pośrednictwem poczty, lub kuriera,RODZAJE WSPARCIA


Zwrotne Wsparcie:
•    na spłatę zobowiązań kredytowych,
•    wypłacane maksymalnie przez okres 36 miesięcy,
•    kwota ustalana jest indywidualnie, zależy od wysokości miesięcznej raty, ale nie może być wyższa niż 2 tys. zł miesięcznie,
•    okres jego przekazywania może być krótszy, jeżeli przed upływem terminu 36 miesięcy wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia (np. kredytobiorca znalazł zatrudnienie, a posiadanie statusu bezrobotnego było warunkiem otrzymania wsparcia).

Pożyczka:
•    na spłatę części zadłużenia, która pozostała po sprzedaży kredytowanej nieruchomości,
•    kwota pożyczki wynosi maksymalnie 72 tys. zł,
•    przyznana kwota jest wpłacana na rachunek banku, który udzielił kredytu.

Promesa:
•    przyrzeczenie udzielania pożyczki na spłatę zadłużenia; konieczne jest zawarcie wcześniej umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości i przedstawienie jej w banku, który udzielił kredytu.


ZWROT WSPARCIA

•    Po upływie 24 miesięcy od momentu zakończenia przekazywania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia, kredytobiorca rozpoczyna spłatę otrzymanego wsparcia lub otrzymanej pożyczki na spłatę zadłużenia. Spłata dokonywana jest w 144 (12 lat) równych i nieoprocentowanych ratach, płatnych do 15 dnia miesiąca. W przypadku gdy kredytobiorca bez opóźnienia spłaci 100 rat, pozostała część rat zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia zostanie umorzona.
•    W przypadku zbycia przez kredytobiorcę przedmiotu kredytowania objętego wsparciem zwrot wsparcia następuje w terminie 30 dni od dnia zbycia.


OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY

Kredytobiorca ma obowiązek poinformować kredytodawcę o:
•    utracie statusu bezrobotnego; ponadto BGK otrzymuje powiadomienie z powiatowego urzędu pracy o utracie statusu bezrobotnego przez kredytobiorcę
•    zbyciu przedmiotu kredytowania,
•    wzroście miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty, co prowadzi do niespełnienia obowiązku dotyczącego miesięcznych kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego;
•    zwiększeniu miesięcznych dochodów lub zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia przesłanki wynikającej z miesięcznego dochodu gospodarstwa wieloosobowego;
•    podjęciu czynności egzekucyjnych wobec przedmiotu kredytowania.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.