W związku z wejściem w życie w dniu 01.07.2018 r. Ustawy z dnia 15.12.2017 r.  o podatku od towarów i usług oraz zmian niektórych innych ustaw wprowadzony zostaje nowy typ rozliczeń (płatności), rozszerzając funkcjonalność Przelewów Krajowych oraz Polecenia Zapłaty o tzw. mechanizm podzielonej płatności - Split Payment.
Link do ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/62/1


Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że zapłata kwoty netto faktury będzie dokonywana na rachunek rozliczeniowy sprzedającego, a kwota podatku VAT na jego rachunek VAT.

Tym samym Banki będą miały obowiązek otwarcia jednego rachunku VAT dla wszystkich rachunków rozliczeniowych Klientów będących podmiotami gospodarczymi (na prośbę Klienta Bank ma możliwość otworzenia większej liczby rachunków VAT).


Rachunek VAT będzie specjalnym rachunkiem bankowym, prowadzonym bez dodatkowych opłat, który będzie posiadał ograniczenia w dysponowaniu środkami wyłącznie na cele VAT. Rachunek zostanie otwarty automatycznie, bez potrzeby zawierania umowy. Bank Nowy S.A. poinformuje Klientów o numerach otwartego rachunku VAT. Rachunek VAT zawsze będzie otwierany w Banku, w którym prowadzony jest rachunek rozliczeniowy (bieżący) danego Klienta.Poniżej prezentujemy Państwu mechanizm funkcjonowania SPLIT PAYMENT:

1) Korzystanie z mechanizmu Split Payment nie będzie obowiązkowe dla płacącego tj. osoby dokonującej zapłaty na nabyte towary lub usługi. To od jego decyzji zależeć będzie, czy płatność będzie realizowana jako Split Payment, czy jako dotychczasowa płatność standardowa. Jeśli płacący (nabywca towarów i usług) zastosuje mechanizm podzielonej płatności to docelowo pieniądze trafią na dwa oddzielne rachunki: jeden „zwykły” i drugi „rachunek VAT” odbiorcy płatności (wystawcy faktury). Jeżeli płacący podejmie decyzję  o standardowej płatności, cała kwota brutto obejmująca VAT, trafi na jeden rachunek bankowy wskazany w poleceniu przelewu;

2) Stosowanie mechanizmu Split Payment nie będzie wymagało zgłoszenia do Urzędu Skarbowego;

3) Przelewy w mechanizmie Split Payment realizowane będą przy użyciu komunikatu przelewu, w którym podatnik wskazuje kwotę brutto faktury, kwotę podatku VAT, numer faktury oraz numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Obciążenie rachunku rozliczeniowego i rachunku VAT odbędzie się w następującej kolejności:
 - obciążenie rachunku VAT kwotą podatku VAT,
 - uznanie rachunku rozliczeniowego kwotą podatku VAT,
 - obciążenie rachunku rozliczeniowego kwotą brutto przelewu.

Uznanie rachunku rozliczeniowego i rachunku VAT odbędzie się w następującej kolejności:
 - uznanie rachunku rozliczeniowego kwotą brutto płatności podzielonej,
 - obciążenie rachunku rozliczeniowego kwotą podatku VAT wskazaną w płatności podzielonej,
 - uznanie rachunku VAT kwotą podatku VAT.
    
Nie ma konieczności posiadania dodatniego salda na rachunku VAT, aby wykonać płatność jako Split Payment. W przypadku kiedy na rachunku VAT płatnika nie będzie wystarczającej kwoty dla wykonania danej transakcji jako Split Payment, Bank z rachunku VAT pobierze kwotę do wysokości środków  znajdujących się na rachunku płatnika, natomiast pozostała część należnej kwoty VAT zostanie pobrana  z rachunku rozliczeniowego (bieżącego). Jeżeli saldo rachunku VAT wynosić będzie 0 PLN, w takim przypadku wskazana w Split Payment całość kwoty VAT będzie pobrana z rachunku rozliczeniowego płatnika;

4) Odbiorca płatności nie będzie mógł zadecydować o sposobie zaksięgowania kwoty płatności. Jeśli płacący, zlecił płatność podzieloną, to Bank odbierający płatność ma obowiązek wskazaną kwotę VAT zaksięgować docelowo na „rachunku VAT”;

5) Nie będzie konieczne informowanie kontrahentów dokonujących płatności o numerze rachunku VAT,
aby mogli dokonać płatności Split Payment. Przelewy, także te w mechanizmie Split Payment, przesyłane będą między rachunkami rozliczeniowymi. To Bank w sposób automatyczny na podstawie komunikatu przelewu rozdzieli należność na kwotę główną, która trafi na rachunek zwykły i na kwotę VAT, która trafi
na rachunek VAT. Nie będzie konieczności, by znać numer rachunku VAT sprzedawcy lub dostawcy towaru lub usługi;

6) Za pomocą Split Payment nie będzie możliwości zapłaty wyłącznie kwoty netto faktury. Dla takich płatności należy użyć standardowego przelewu. W płatności Split Payment konieczne jest wskazanie kwoty VAT, która musi być większa od 0 PLN i nie większa niż kwota brutto płatności;

7) Z jednym rachunkiem rozliczeniowym może być powiązany tylko jeden rachunek VAT. Złożenie zlecenia Split Payment z wybranego rachunku rozliczeniowego automatycznie skutkować będzie księgowaniami na powiązanym z nim rachunku VAT;

8) Ze środków zgromadzonych na rachunku VAT będzie można płacić zobowiązania w stosunku do Urzędu Skarbowego (VAT do zapłaty), jak i kwotę podatku VAT na rachunek dostawcy (VAT naliczony), od którego płacący otrzymał fakturę VAT. Operacje te wykonywane będą w następującej kolejności:
 - obciążenie rachunku VAT kwotą podatku,
 - uznanie rachunku rozliczeniowego,
 - obciążenie rachunku rozliczeniowego wskazaną w przelewie kwotą podatku VAT;

9) Nie będzie można zapłacić jednym przelewem kilku faktur. Płatność Split Payment powiązana jest  z płatnością za jedną fakturę VAT. W ramach mechanizmu Split Payment zapłata za jedną fakturę będzie wykonywana pojedynczą płatnością. Nie będzie można dokonywać zbiorczych przelewów;

10) Split Payment będzie dostępny zarówno dla przelewów na rachunki w innym Banku, jak i przelewów wewnętrznych – na rachunki w Bank Nowy S.A.;

11) W przypadku zamknięcia rachunku, do którego przypisany jest rachunek VAT zachodzi konieczność przeniesienia zgromadzonych środków na inny rachunek VAT (brak możliwości przekazania środków na rachunek bieżący, albo wypłaty gotówkowej w kasie);

12) Płatności będą składane jedynie w poczet rachunku rozliczeniowego (bieżącego). Nie będzie możliwie złożenie zlecenia płatniczego, w którym do obciążenia będzie wskazany rachunek VAT. Kwota netto faktury nie będzie mogła być pobierana z rachunku VAT;

13) Płatności otrzymane (przelewy przychodzące), gdzie wskazanym rachunkiem beneficjenta będzie rachunek VAT, zostaną przez Bank zwrócone do Banku nadawcy;

14) Rozliczenie płatności Split Payment odbywać się będzie tylko przy użyciu dedykowanych komunikatów  w systemach Elixir, ExpressElixir oraz Sorbnet. Split Payment będzie dostępny także dla rozliczeń za pomocą Polecenia Zapłaty. W związku z tym płatności Split Payment mogą odbywać się wyłącznie w PLN, z rachunków i na rachunki rozliczeniowe prowadzone w PLN, na terenie Polski. Nie będzie więc możliwości otwarcia rachunku VAT dla rachunków walutowych i nie będzie możliwości dokonania płatności Split Payment w walucie obcej.

Podobnie w przypadku przelewów przychodzących z zagranicy. Nie ma możliwości otrzymania tego typu płatności w mechanizmie Split Payment, zarówno w PLN jak i w walucie obcej;

15) Płatności Split Payment odnoszą się tylko do zapłaty przy zastosowaniu dedykowanego komunikatu przelewu (Elixir, ExpressElixir, Sorbnet). W związku z tym w  mechanizmie nie będzie możliwości dokonania płatności przy użyciu karty, czeku, itp.;

16) Bank nie będzie prowadzić rachunków VAT dla rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych osób fizycznych. Wynika to z zapisów Ustawy, które obejmują jedynie firmy oraz podmioty, dla których Banki będą prowadzić rachunki VAT;

17) W ramach funkcjonowania rachunku VAT Klient nie będzie miał możliwości zasilenia go bezpośrednio ze swojego rachunku rozliczeniowego (bieżącego). Środki znajdujące się na rachunku VAT będą mogły pochodzić wyłącznie z: płatności pochodzących z korekt faktur, zwrotów nadwyżek VAT naliczonych przez Urząd Skarbowy, płatności dokonywanych przez nabywców w ramach mechanizmu Split Payment lub z przesunięcia środków VAT na inny rachunek VAT tej samej firmy w tym samym Banku;

18) Wyciąg z rachunku VAT będzie dostępny w placówce Banku oraz w ramach usługi bankowości elektronicznej PBSbank24.