Gwarancje BFG

Depozyty zgromadzone w Bank Nowy S.A. są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 roku  o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. 2016 r. poz. 996). 


Wysokość gwarancji

Gwarancjami Funduszu objęte są środki pieniężne o równowartości w złotych do 100 000 euro. W przypadku rachunku wspólnego kwota gwarantowana wyliczana jest odrębnie dla każdego ze współposiadaczy rachunku.

W przypadku rachunku powierniczego deponentem jest każdy z powierzających w granicach wynikających z jego udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku.


Kto jest objęty ochroną?

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 • osób fizycznych
 • osób prawnych
 • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających zdolność prawną
 • szkolnych kas oszczędnościowych
 • pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych
 • rad rodziców

z wyjątkiem osób i podmiotów wyszczególnionych poniżej.


Czyje depozyty nie podlegają ochronie?

Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki zdeponowane przez:

 • Skarb Państwa
 • Narodowy Bank Polski
 • banki, banki zagraniczne oraz instytucje kredytowe, o których mowa w ustawie – Prawo bankowe
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • instytucje finansowe w rozumieniu rozporządzenia 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012
 • firmy inwestycyjne w rozumieniu ww. rozporządzenia 575/2013 i uznane firmy inwestycyjne z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia
 • osoby i podmioty, które nie zostały zidentyfikowane przez bank
 • krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń oraz krajowe i zagraniczne zakłady reasekuracji, o których mowa w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
 • fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze zagraniczne, spółki zarządzające i oddziały towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
 • otwarte fundusze emerytalne, pracownicze fundusze emerytalne, powszechne towarzystwa emerytalne i pracownicze towarzystwa emerytalne, o których mowa w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • organy władz publicznych innego państwa członkowskiego UE oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw


Które środki są objęte ochroną?

W przypadku banku system gwarantowania depozytów chroni środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na wszystkich rodzajach rachunków bankowych, których jest on posiadaczem, nominowanych zarówno w złotych, jak i w walutach obcych. Gwarancjami objęte są także:

 • inne należności deponenta wynikające z umów rachunku bankowego
 • należności deponenta wynikające z przeprowadzania przez bank bankowych rozliczeń pieniężnych
 • należności deponenta wynikające z bankowych papierów wartościowych, wyemitowanych przed 2 lipca 2014 r.

Gwarancji systemu podlegają również wierzytelności do banku z tytułu zapisu bankowego na wypadek śmierci oraz z tytułu kosztów pogrzebu posiadacza rachunku, o ile wierzytelności te stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności banku.


Jakie środki pieniężne nie podlegają ochronie BFG?


Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki:

 • wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do banków spółdzielczych
 • kwoty drobne (których suma jest niższa niż równowartość 2,5 euro), jeżeli są one jedynymi środkami deponenta objętymi ochroną gwarancyjną i jeżeli znajdują się one na rachunkach bankowych, na których w okresie 2 ostatnich lat nie dokonano żadnych obrotów (poza dopisywaniem odsetek, pobieraniem opłat i prowizji)
 • z tytułu pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz środki pieniężne otrzymane w zamian za pieniądz elektroniczny


Czy gwarancjami Funduszu objęte są także odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach?

Limit kwoty gwarantowanej przez BFG obejmuje środki zgromadzone na rachunkach według stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji łącznie z odsetkami naliczonymi na początek tego dnia, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie, niezależnie od terminu ich wymagalności.


W jakim terminie BFG wypłaca środki w walutach obcych?

Wypłaty dokonywane są w terminie 7 dni roboczych do dnia wystąpienia przez uprawnioną instytucję z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku.


Czy można odzyskać środki pieniężne przekraczające wysokość limitu gwarancyjnego?

Środki pieniężne, których wielkość przekracza gwarancje Funduszu, stanowią wierzytelność deponenta do banku. Po ogłoszeniu upadłości banku deponent ma prawo dochodzić swoich roszczeń na ogólnych zasadach Prawa upadłościowego. Wówczas środki te stanowią wierzytelność deponenta do masy upadłości banku. Deponent powinien zgłosić swoje wierzytelności sędziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości banku.


Więcej informacji na stronie www.bfg.pl