Ochrona danych osobowych
Informacje dotyczące RODO

RODO
jest to potoczne określenie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które od dnia 25 maja 2018 jest stosowane w Polsce.

Co to są dane osobowe podlegające ochronie RODO?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku banku, chodzi przede wszystkim o dane zbierane w związku z przygotowaniem i podpisywaniem umów z bankiem, a także dalszej współpracy, w tym też dane teleadresowe, o stanie majątkowym, itp.

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych jest Bank Nowy S.A. z siedzibą przy ul. Małe Garbary 8, 61 - 756 Poznań (dalej jako: Bank Nowy). Bank Nowy wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Jakuba Mellera i Zastępcę Inspektora Ochrony Danych – Marlenę Kubasik, z którymi możesz się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz skorzystania z przysługujących Tobie praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych. Możesz się z nimi skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@banknowy.pl.

W jakim celu Bank Nowy przetwarza Twoje dane osobowe?

Twoje dane zbierane są głównie po to, aby sprawnie dostarczać produkty i wykonywać usługi, z których korzystasz w Banku Nowym. Twoje dane osobowe wykorzystujemy również w takich celach, jak dokonywanie oceny zdolności kredytowej, rozpatrywanie potencjalnych reklamacji, prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa Twoich środków. Twoje dane wykorzystywane są również w celach statystycznych, archiwalnych i rachunkowych oraz wypełnienia obowiązków prawnych związanych np. z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
Okres przetwarzania Twoich danych przez Bank Nowy jest uzależniony od celu przetwarzania. Wynika on zwykle z okresu trwania umowy, zewnętrznych wymogów prawnych (np. konieczności przechowywania dokumentów księgowych), okresu przedawnienia roszczeń, a także regulacji pozwalających zapewnić bieżące działanie Banku Nowego. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych np. w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Bank Nowy, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.

Jakim odbiorcom Bank Nowy może przekazać Twoje dane osobowe?

Zgodnie z RODO, Twoje dane mogą być przekazywane przez Bank Nowy: podmiotom wykonującym czynności bankowe na zlecenie Banku Nowego (pośrednicy kredytowi, agenci, wydawcy kart płatniczych lub kredytowych, operatorzy systemów płatności), dostawcom usług informatycznych, systemów księgowych, podmiotom wspierającym działania marketingowe, a także podmiotom współpracującym z Bankiem Nowym w zakresie obsługi komunikacji z klientami i przy potencjalnych procesach odzyskiwania należności.
Twoje dane mogą zostać również przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa, takim jak np.: inne banki, BIK S.A., biura informacji gospodarczej, Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, adwokaci i radcowie prawni świadczący pomoc prawną na rzecz Banku Nowego, biegli rewidenci badający sprawozdanie finansowe Banku Nowego, podmioty biorące udział w sprzedaży lub sekurytyzacji wierzytelności Banku Nowego.

Jakie przysługują Tobie prawa w stosunku do swoich danych?

RODO przyznaje właścicielowi danych szereg praw, z których możesz swobodnie skorzystać. Przysługuje Tobie prawo do uzyskania informacji w zakresie przetwarzania przez Bank Nowy Twoich danych oraz otrzymania ich kopii. Możesz również zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, oraz przeniesienia dostarczonych nam danych osobowych do innego administratora danych. Przysługuje Tobie również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a także złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz to za zasadne. Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, przysługuje Tobie prawo wycofania udzielonej zgody. Szczegółowe informacje w jaki sposób Bank Nowy będzie realizował wskazane wyżej uprawnienia, zawarte są w "Regulaminie realizacji uprawnień właścicieli danych osobowych", który udostępniamy Tobie poniżej. Wraz z w/w regulaminem, w celu umożliwienia łatwej realizacji Twoich uprawnień, udostępniliśmy również wzory formularzy, na których możesz złożyć wniosek o skorzystanie z Twoich praw.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzanie Twoich danych jest zawsze oparte na zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej. Główną podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do przygotowania i zawarcia oraz wykonania zawartych przez Ciebie umów. Z kolei podstawą prawną do przesyłania informacji o ofercie Banku Nowego jest udzielona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Przetwarzanie Twoich danych jest często niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku Nowym, wynikającego m.in. z przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.

Czy podanie nam Twoich danych osobowych jest niezbędne?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, w zakresie, w jakim Bank Nowy przetwarza Twoje dane osobowe w celu zawarcia oraz realizacji zawartej umowy, ich odmowa ich podania, będzie skutkowała brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy zawartej z Bankiem Nowym, a tym samym uniemożliwieniem świadczenie przez Bank Nowy usług na Twoją rzecz.Czy podanie nam Twoich danych osobowych jest niezbędne?

Regulamin realizacji uprawnień właścicieli danych

Żądanie dostępu do danych osobowych

Żądanie dotyczące sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych osobowych

Żądanie dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Żądanie kopii danych osobowych

Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Żądanie przeniesienia danych osobowych

Żądanie sprostowania danych osobowych

Żądanie usunięcia danych osobowych

ZADZWOŃ
(Z POLSKI):
801 372 772*
pn-pt 9:00-15:00 (obsł. kredytów)

pn-pt 9:00-13:00 (obsł. rachunków)
ZADZWOŃ
(Z POLSKI I ZAGRANICY):
13 46 55 750
pn-pt 9:00-15:00 (obsł. kredytów)

pn-pt 9:00-13:00 (obsł. rachunków)
ZASTRZEŻENIE KARTY:
+48 618 565 278

7 dni w tygodniu
Bank Nowy S.A. nie kontaktuje się z Klientami z numerów wskazanych powyżej. Bank może kontaktować się z Klientami jedynie z numeru +48 61 8 512 450. *Opłata zgodna z taryfą Twojego operatora.